Placówka Kształcenia Ustawicznego HR Invest Profession

 

Placówka Kształcenia Ustawicznego HR Invest Profession jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652) prowadzi kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych:

 • kwalifikacyjne kurs zawodowe,
 • kursy umiejętności zawodowych,
 • kurs kompetencji ogólnych,
 • inne, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 Celem prowadzonej działalności jest zdobywanie wiedzy, zdobywanie nowych lub doskonalenie dotychczasowych kwalifikacji i kompetencji. Każda z form kształcenia prowadzona jest według odrębnego programu, kończy się wydaniem stosownych certyfikatów lub zaświadczeń.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu
 • uzupełnienie swojego wykształcenia
 • udoskonalenie swoich umiejętności
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Kurs 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eros enim, congue id porta vitae, commodo quis diam. Duis rutrum leo sapien, sed dignissim neque tincidunt varius. Maecenas ac congue ex. Donec dignissim semper ligula vitae faucibus. Class aptent taciti...

Kurs 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eros enim, congue id porta vitae, commodo quis diam. Duis rutrum leo sapien, sed dignissim neque tincidunt varius. Maecenas ac congue ex. Donec dignissim semper ligula vitae faucibus. Class aptent taciti...

Kurs 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eros enim, congue id porta vitae, commodo quis diam. Duis rutrum leo sapien, sed dignissim neque tincidunt varius. Maecenas ac congue ex. Donec dignissim semper ligula vitae faucibus. Class aptent taciti...

Kursy umiejętności zawodowych (KUZ)

 Kurs Umiejętności Zawodowych jest krótką formą kształcenia zawodowego z zakresu wybranych zagadnień podstawy programowej kształcenia w zawodach, w zakresie:

 • jednej części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo
 • efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
 • efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.

Osoba, która ukończyła Kurs Umiejętności Zawodowych i podejmuje kształcenie na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym KKZ, może być zwolniona z zajęć, które były już prowadzone w ramach ukończonego kursu umiejętności zawodowych (KUZ).

Zwolnienie następuje po złożeniu wniosku przez zainteresowanego słuchacza i przedłożonego zaświadczenia o ukończeniu kursu. Takie rozwiązanie umożliwia stopniowe zdobywanie kwalifikacji poprzez uczenie się na krótszych kursach umiejętności zawodowych i możliwości zaliczenia efektów takiego kształcenia przy podejmowaniu dalszej nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

Kurs 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eros enim, congue id porta vitae, commodo quis diam. Duis rutrum leo sapien, sed dignissim neque tincidunt varius. Maecenas ac congue ex. Donec dignissim semper ligula vitae faucibus. Class aptent taciti...

Kurs 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eros enim, congue id porta vitae, commodo quis diam. Duis rutrum leo sapien, sed dignissim neque tincidunt varius. Maecenas ac congue ex. Donec dignissim semper ligula vitae faucibus. Class aptent taciti...

Kurs 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eros enim, congue id porta vitae, commodo quis diam. Duis rutrum leo sapien, sed dignissim neque tincidunt varius. Maecenas ac congue ex. Donec dignissim semper ligula vitae faucibus. Class aptent taciti...

Kursy kompetencji ogólnych (KKO)

Kurs kompetencji ogólnych jest pozaszkolną formą kształcenia i jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jest formą kształcenia ustawicznego i jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego. Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych.

Osoba, która zda egzaminy eksternistyczne z zakresu wszystkich przedmiotów wymienionych niżej uzyskuje tym samym potwierdzenie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Kursy Kompetencji Ogólnych (KKO) są skierowane między innymi dla osób, które chcą uzyskać dyplom w zawodzie (poprzez kształcenie na kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym) a nie mają wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły średniej.

Kurs 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eros enim, congue id porta vitae, commodo quis diam. Duis rutrum leo sapien, sed dignissim neque tincidunt varius. Maecenas ac congue ex. Donec dignissim semper ligula vitae faucibus. Class aptent taciti...

Kurs 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eros enim, congue id porta vitae, commodo quis diam. Duis rutrum leo sapien, sed dignissim neque tincidunt varius. Maecenas ac congue ex. Donec dignissim semper ligula vitae faucibus. Class aptent taciti...

Kurs 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eros enim, congue id porta vitae, commodo quis diam. Duis rutrum leo sapien, sed dignissim neque tincidunt varius. Maecenas ac congue ex. Donec dignissim semper ligula vitae faucibus. Class aptent taciti...

Kursy inne

Krótkie formy kształcenia, cykle zajęć edukacyjnych, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności (np. zawodowych) w określonym zakresie. Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie uprawnień zawodowych lub prawa do kontynuacji nauki na wyższych poziomach kształcenia albo zaspokojenie własnej ciekawości lub osobistych aspiracji. Ich celem jest więc przekazywanie wiedzy, niezbędnej do nabycia określonych umiejętności. Uczestnik dostaje dokument potwierdzający ukończenie wybranych zajęć, podczas których uczy się nie tylko merytoryki, ale również praktyki.

Kurs 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eros enim, congue id porta vitae, commodo quis diam. Duis rutrum leo sapien, sed dignissim neque tincidunt varius. Maecenas ac congue ex. Donec dignissim semper ligula vitae faucibus. Class aptent taciti...

Kurs 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eros enim, congue id porta vitae, commodo quis diam. Duis rutrum leo sapien, sed dignissim neque tincidunt varius. Maecenas ac congue ex. Donec dignissim semper ligula vitae faucibus. Class aptent taciti...

Kurs 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eros enim, congue id porta vitae, commodo quis diam. Duis rutrum leo sapien, sed dignissim neque tincidunt varius. Maecenas ac congue ex. Donec dignissim semper ligula vitae faucibus. Class aptent taciti...

Kurs 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eros enim, congue id porta vitae, commodo quis diam. Duis rutrum leo sapien, sed dignissim neque tincidunt varius. Maecenas ac congue ex. Donec dignissim semper ligula vitae faucibus. Class aptent taciti...

Kurs 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eros enim, congue id porta vitae, commodo quis diam. Duis rutrum leo sapien, sed dignissim neque tincidunt varius. Maecenas ac congue ex. Donec dignissim semper ligula vitae faucibus. Class aptent taciti...

Kurs 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eros enim, congue id porta vitae, commodo quis diam. Duis rutrum leo sapien, sed dignissim neque tincidunt varius. Maecenas ac congue ex. Donec dignissim semper ligula vitae faucibus. Class aptent taciti...

Certyfikaty firmy

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0

Certyfikat Członkostwa w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych

Certyfikat Członkostwa w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych

Wpis Instytucji Szkoleniowej do RIS

Wpis Instytucji Szkoleniowej do RIS

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży.
 
Kontakt